Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) / Recertyfikacja

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy – Poznań

Realizowany przez naszą placówkę kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala na uzyskanie tytułu ratownika medycznego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jednocześnie umożliwia otrzymanie najwyższego z możliwych stopni przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który jest dostępny dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia medycznego.

Organizowane przez nas kursy składają się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Obejmują swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą okazać się przydatne w codziennych sytuacjach. Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy jest zaliczany do najbardziej zaawansowanych szkoleń, jakie może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa (m.in. jest to ramowy program kursu opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia), a prowadzić go mogą wyłącznie posiadające odpowiednie do tego celu uprawnienia podmioty.

Osobom, które odbędą kurs na ratownika medycznego i złożą egzamin państwowy (część teoretyczna oraz praktyczna) z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, wydane zostanie odpowiednie oświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i poświadczone zostanie tym samym uzyskanie tytułu. Tytuł jest ważny przez okres trzech lat i podlega recertyfikacji, polegającej na ponownym podejściu do egzaminu.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz Recertyfikacyjne prowadzone są przez naszą firmę dla jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego tj. OSP, WOPR, TOPR, GOPR, PSP, Policja, SG, ZHP, PCK itd. Zajęcia dostosowane są do grup szkoleniowych i uwzględniają specyfikę pracy poszczególnych jednostek.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)Recertyfikacja

Czym jest Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP)?

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc są to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika.

Do kogo skierowany jest Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)?

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) skierowany jest do ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Celem kształcenia jest przygotowanie ich do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Dlaczego warto odbyć Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)?

Warto odbyć Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), ponieważ po ukończeniu 66-godzinnego szkolenia uzyskuje się tytuł ratownika, który umożliwia pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tytuł ratownika daje najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego. Ukończenie kursu gwarantuje również poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, zapoznanie się z procedurami postępowania w poszczególnych zdarzeniach, a także przygotowuje na trudne i często niebezpieczne sytuacje, z jakimi spotykają się ratownicy podczas swojej pracy.

Jaki jest zakres Kursu KPP?

Kurs prowadzony jest w formie teoretycznej oraz praktycznej. Stawiamy jednak głównie na zajęcia praktyczne – ćwiczenia.

Program Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa w Polsce – podstawy prawne
 • Ocena i zabezpieczenia miejsca zdarzenie, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego
 • Zestawy i sprzęt ratowniczy, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy fizjologii i anatomii
 • Wstępna oraz szczegółowa ocena poszkodowanego
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowo RKO (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego – wskazania i przeciwwskazania
 • Wstrząs
 • Inne stany zagrożenia zdrowotnego – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe
 • Taktyka działań ratowniczych – procedury, zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 • Udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – ćwiczenia

Zakres tematyczny kursu recertyfikacyjnego w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Różnica jest taka, że w przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i prowadzonych symulacji.

Celem tego szkolenia jest odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu Kursu KPP oraz przygotowanie ratowników do zdania egzaminu, którego pozytywne zaliczenie jest podstawą do przedłużenia uprawnień w ramach KPP. W kursie recertyfikacyjnym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w określonym terminie egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.