Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) / Recertyfikacja

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy – Poznań

Realizowany przez naszą placówkę kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala na uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jednocześnie umożliwia otrzymanie najwyższego z możliwych stopni przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który jest dostępny dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia medycznego.

Organizowane przez nas kursy składają się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Obejmują swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą okazać się przydatne w codziennych sytuacjach. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zaliczany do najbardziej zaawansowanych szkoleń, jakie może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa (m.in. jest to ramowy program kursu opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia), a prowadzić go mogą wyłącznie posiadające odpowiednie do tego celu uprawnienia podmioty.

Osobom, które odbędą kurs na ratownika i złożą egzamin państwowy (część teoretyczna oraz praktyczna) z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, wydane zostanie odpowiednie oświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i poświadczone zostanie tym samym uzyskanie tytułu. Tytuł jest ważny przez okres trzech lat i podlega recertyfikacji, polegającej na ponownym podejściu do egzaminu.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)Recertyfikacja

Czym jest Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP)?

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc są to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika.

Do kogo skierowany jest Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) skierowany jest do osób:

 • posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika;
 • których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem kształcenia jest przygotowanie ich do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Dlaczego warto odbyć Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)?

Warto odbyć Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), ponieważ po ukończeniu 66-godzinnego szkolenia uzyskuje się tytuł ratownika, który umożliwia pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tytuł ratownika daje najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego. Ukończenie kursu gwarantuje również poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, zapoznanie się z procedurami postępowania w poszczególnych zdarzeniach, a także przygotowuje na trudne i często niebezpieczne sytuacje, z jakimi spotykają się ratownicy podczas swojej pracy.

Jaki jest zakres Kursu KPP?

Kurs prowadzony jest w formie teoretycznej oraz praktycznej. Stawiamy jednak głównie na zajęcia praktyczne – ćwiczenia.

Program Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) obejmuje następujące zagadnienia:

 • organizacja i funkcjonowanie ratownictwa w Polsce – podstawy prawne
 • ocena i zabezpieczenia miejsca zdarzenie, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego
 • zestawy i sprzęt ratowniczy, dezynfekcja sprzętu
 • elementy fizjologii i anatomii
 • wstępna oraz szczegółowa ocena poszkodowanego
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowo RKO (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • zasady defibrylacji poszkodowanego – wskazania i przeciwwskazania
 • wstrząs
 • inne stany zagrożenia zdrowotnego – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe
 • taktyka działań ratowniczych – procedury, zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 • udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – ćwiczenia

Zakres tematyczny kursu recertyfikacyjnego w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Różnica jest taka, że w przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i prowadzonych symulacji.

Celem tego szkolenia jest odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu Kursu KPP oraz przygotowanie ratowników do zdania egzaminu, którego pozytywne zaliczenie jest podstawą do przedłużenia uprawnień w ramach KPP. W kursie recertyfikacyjnym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w określonym terminie egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.